26 มิ.ย. 2560

3 เทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือสอบ

3 เทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือสอบ

ในการอ่านหนังสือสอบนั้น หากเราไม่สามารถจดจำหรือเข้าใจได้ในรอบเดียว ก็ย่อมต้องมีเทคนิคในการอ่านกันบ้าง คลิกตามมาดูเคล็ด(ไม่)ลับที่นี่


3 ทิปส์ อ่านยังไงให้พิชิตข้อสอบ?

1.อ่านหลังจากทำข้อสอบ
วิธีแรกถือได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาให้กับเราได้เป็นอย่างมาก เพราะหลังจากที่เราลองทำข้อสอบเก่าดูก่อน จะทำให้เรารู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง หรือเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดได้อย่างตรงจุด ทำให้เราสามารถไปเน้นการอ่านในจุดนั้นๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งด้วยวิธีนี้นอกจะทำให้คุณสามารถเหลือเวลาไปเล่นเกมออนไลน์ของ W88 ได้แบบชิลล์ๆ ยังทำให้การทำข้อสอบในครั้งต่อๆ มาของคุณคะแนนดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอน
2.อ่านหนังสือเสร็จแล้วสรุปย่อ สำหรับไว้ทบทวน
วิธีต่อมาเป็นอีกหนึ่งวิธียอดฮิตที่ช่วยให้หลายๆ คนเคยสอบติดกันมาแล้ว กับการอ่านหนังสือและทำการสรุปย่อ ซึ่งการทำสรุปย่อนั้นจะเป็นการสรุปย่อตามความเข้าใจของเราหลังจากการอ่านหนังสือจบ โดยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถจัดเรียงเนื้อหาที่อ่านได้อย่างเป็นระเบียบ และทำให้เราเข้าใจเรื่องที่อ่านมามากยิ่งขึ้นจากการอ่านสรุปย่อในแบบฉบับของตัวเอง
3.อ่านหนังสือซ้ำไปซ้ำมาหลายๆ รอบ
วิธีการสุดท้ายหากใครใช้เทคนิคไหนก็ไม่เข้าหัวสักที หรือมีปัญหาเรื่องความจำแล้วล่ะก็ การอ่านหนังสือซ้ำไปซ้ำมาหลายๆ รอบก็อาจจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้นั่นเอง ดังสุภาษิตที่พูดไว้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น

9 พ.ค. 2560

รายละเอียดตำแหน่งต่างๆ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 2560

รายละเอียดตำแหน่งต่างๆ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 2560

นายทหารชั้นสัญญาบัตร

ตำแหน่งประจำแผนกจัดทำข้อมูลการสนทนากองสารนิเทศฯ รหัส 101
ประกอบด้วย
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
- การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- การบริหารภาครัฐแนวใหม่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน เมษายน-พฤษภาคม 2560
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Reading Comprehension 1
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Reading Comprehension 2
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- สรุปสาระสำคัญของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ตำแหน่งประจำแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา รหัส 103
ประกอบด้วย
- /. ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- /. แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
- /. แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- /. แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- /. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- /. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตำแหน่งประจำแผนกวิเคราะห์และประเมินผลระบบงานกำลังพลฯ รหัส 102
ประกอบด้วย
- /. การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- /. การบริหารจัดการองค์กร
- /. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- /. ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
- /. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- /. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
- /. แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- /. แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
- /. แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- /. แนวข้อสอบการวางแผนงาน

ตำแหน่งประจำแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 110
ประกอบด้วย
- /. การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
- /. การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- /. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
- /. ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- /. คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ
- /. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- /. แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- /. แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ตำแหน่งประจำแผนกส่งกำลังการผลิตฯ รหัส 107
ประกอบด้วย
- /. การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- /. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
- /. การบริหารภาครัฐแนวใหม่
- /. การวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต
- /. ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- /. ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
- /. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
- /. ความหมายของการวางแผนการผลิต
- /. แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- /. แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
- /. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- /. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- /. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารบัญชีฯ รหัส 108
ประกอบด้วย
- /. แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบการเงิน
- /. แนวข้อสอบการบัญชี
- /. แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- /. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
- /. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
- /. แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- /. หลักการบัญชีเบื้องต้น

รหัส 104 3 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
- /. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
- /. แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- /. แนวข้อสอบการเงิน
- /. แนวข้อสอบการบัญชี
- /. แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- /. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
- /. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- /. หลักการบัญชีเบื้องต้น

รหัส 109 2 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
- /. แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบการเงิน
- /. แนวข้อสอบการบัญชี
- /. แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- /. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
- /. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
- /. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
- /. แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- /. หลักการบัญชีเบื้องต้น

นายทหารชั้นประทวน
ประทวน-ช่างกลโรงงาน รหัส 305
ประกอบด้วย
.\: การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
.\: การบำรุงรักษาเครื่องจักร
.\: ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
.\: แนวข้อสอบเครื่องจักรกลเบื้องต้น
.\: แนวข้อสอบด้านเครื่องกล
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

ประทวน-ช่างเขียนแบบ รหัส 308
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
.\: แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
.\: แนวข้อสอบวิชาด้านการเขียนแบบ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

ประทวน-ช่างเครื่องจักรกล รหัส 210
ประกอบด้วย
.\: งานเครื่องมือกล
.\: แนวข้อสอบช่างเครื่องมือกลโรงงาน1
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

ประทวน-พนักงานการเงินและบัญชี รหัส 314
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบการเงิน
.\: แนวข้อสอบการบัญชี
.\: แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
.\: หลักการบัญชีเบื้องต้น
.\: แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
.\: แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานคอมพิวเตอร์ รหัส 301
ประกอบด้วย
.\: การติดตั้งดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
.\: การวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
.\: วิธีซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานธุรการ รหัส 310
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานบริการ รหัส 309
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานสถิติ รหัส 304
ประกอบด้วย
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
ประทวน-พนักงานบริการอุตสาหกรรม รหัส 313
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พลขับรถ แผนกบริการ รหัส 211
ประกอบด้วย
.\: การบำรงุรักษารถยนต์เบื้องต้น
.\: แนวข้อสอบข้อสอบพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกติดตามและประเมินผล รหัส 201
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกติดตามและประเมินผล รหัส 202
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล รหัส 203
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกจัดการ กองกาลังพล
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลฯ รหัส 205
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกพัฒนากาลังพล รหัส 206
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนสำนักโยธาธิการ รหัส 207
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนแผนกระเบียบการเงิน 1 รหัส 208
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบการเงิน
.\: แนวข้อสอบการบัญชี
.\: แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
.\: แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
.\: แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-เสมียนการเงิน สานักงานการเงิน รหัส 209
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
.\: แนวข้อสอบการเงิน
.\: แนวข้อสอบการบัญชี
.\: แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
.\: แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ
.\: แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานบริการ รหัส 311
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ประทวน-พนักงานธุรการ รหัส 312
ประกอบด้วย
.\: ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.\: แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.\: แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย_2
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
.\: แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_2
.\: แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

จำหน่ายเป็นแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399.-
สนใจเอกสารชำระเงินได้ที่


ตำแหน่งต่างๆดังนี้
ประจำแผนกจัดทำข้อมูลการสนทนากองสารนิเทศฯ 101
ประจำแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา 103
ประจำแผนกวิเคราะห์และประเมินผลระบบงานกำลังพลฯ 102
ประจำแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 110
ประจำแผนกส่งกำลังการผลิตฯ รหัส 107
ผู้ช่วยนายทหารบัญชีฯ รหัส 108
รหัส 104 3 ตำแหน่ง
รหัส 109 2 ตำแหน่ง
ประทวน-ช่างกลโรงงาน รหัส 305
ประทวน-ช่างเขียนแบบ รหัส 308
ประทวน-ช่างเครื่องจักรกล รหัส 210
ประทวน-พนักงานการเงินและบัญชี รหัส 314
ประทวน-พนักงานคอมพิวเตอร์ รหัส 301
ประทวน-พนักงานธุรการ รหัส 310
ประทวน-พนักงานบริการ รหัส 311
ประทวน-พนักงานธุรการ รหัส 312
ประทวน-พนักงานบริการ รหัส 309
ประทวน-พนักงานบริการอุตสาหกรรม รหัส 313
ประทวน-พนักงานสถิติ รหัส 304
ประทวน-พลขับรถ แผนกบริการ รหัส 211
ประทวน-สมียนแผนกติดตามและประเมินผล รหัส 201-207
ประทวน-เสมียนแผนกระเบียบการเงิน 1 รหัส 208-209
28 เม.ย. 2560

31 อัตรา#เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา60

31 อัตรา#เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา60สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :    15,800 - 17,380 และ 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    31 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากเภสัชกรรม

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ
https://file.job.thai.com/prakad/fda201705/fda201705_1.pdf

โหลดแนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ขอแนวข้อสอบ อัพเดทข่าวรับสมัครสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบ
https://www.facebook.com/terbtopanit


2อัตรา#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60 พนักงานราชการทั่วไป

2อัตรา#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60 พนักงานราชการทั่วไป(เงินเดือน 18,000 บาท ) จังหวัดนครนายก รับสมัครสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60
เงินเดือน 18,000 บาท#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60

คุณสมบัติ#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุมิอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน  ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ#เปิดสอบจังหวัดนครนายก60
http://www.jobthaidd.com/datas/file/1493306317.pdf

โหลดแนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ขอแนวข้อสอบ อัพเดทข่าวรับสมัครสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบ
https://www.facebook.com/terbtopanitกรมวิชาการเกษตร (เขต3) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร (เขต3) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา1.เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2.นายช่างไฟฟ้า (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

โดยเปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636288997558721621.pdf

โหลดแนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ขอแนวข้อสอบ อัพเดทข่าวรับสมัครสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบ
https://www.facebook.com/terbtopanit