18 ธ.ค. 2561

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2561

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2561กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน บรรจุในอัตราสิบเอก
1. ช่างเขียน 2  อัตรา
2. ทั่วไป (เสมียน,พลวิทยุ,พทสูทกรรม) 19 อัตรา
3. ผช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
4. ช่างยานยนต์ 3 อัตรา
5. พลขับรถ 19 อัตรา
6. นายสิบการประปา 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ หน้า บก. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  ตั้งแต่วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-2282-2885 หรือ 0-2282-4186 ต่อ 91031


แนะนำแนวข้อสอบ
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ช่างเขียน
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- แนวข้อสอบวิชาด้านการเขียนแบบ
- ข้อสอบการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
- การสอบสัมภาษณ์

ผช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- การสอบสัมภาษณ์

ช่างยานยนต์
- เครื่องมือช่างยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบช่างเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบช่างยนต์
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- การสอบสัมภาษณ์

พลขับรถ
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- การบำรงุรักษารถยนต์เบื้องต้น
- เครื่องหมายจราจร
- แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถ
- ข้อสอบสัญญาณไฟจราจร
- ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน
- ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ
- การสอบสัมภาษณ์

เสมียน,พลวิทยุ,พทสูทกรรม
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- ถาม-ตอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
- พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
- การสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y


16 ธ.ค. 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2561สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- นิติกร เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

- นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

- นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกะบัง) เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

- นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกะบัง) เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบัญชี

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาไทย_สรุปความและตีความ
- ข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
- ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 2554
- ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 2554
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

นักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- การประเมินหลักสูตร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

15 ธ.ค. 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่ ก.พ.รับรอง

2 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงินและการธนาคาร หรือการเงิน

3. ครูผู้สอน(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ระบุ มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ครูผู้สอน(วิชาเอกฟิสิกส์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ระบุ มีใบประกอบวิชาชีพครู

5. ครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาไทย) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ระบุ มีใบประกอบวิชาชีพครู

6. ครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ระบุ มีใบประกอบวิชาชีพครู
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โทร.0-7333-2760

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3 สรุปย่อ พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547
- นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต.นักวิชาการศึกษา
- เทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
- สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- คู่มือการจัดประชุม
- การจัดประชุมสัมมนา
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS
- สรุปประเด็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- สาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หลัการและสรุปพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ครูผู้สอน 
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- เทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
***และวิชาเอก***

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y
14 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการ 2561

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการ 2561


โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

นักโภชนาการ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กันยายน 2561
- แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์
- แนวข้อสอบ นักโภชนาการ
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- ความปลอดภัยด้านอาหาร
- ความปลอดภัยอาหาร
- ทบทวนวิชาโภชนาการ
- ระดับคุณภาพอาหาร
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
- อาหารและโภชนาการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285yมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 61 - 11 มกราคม 62

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: บุคลากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือ สาขาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 61 - 11 มกราคม 62 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนะนำแนวข้อสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บุคลากร
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- ข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
- ข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสั่งซื้อ
https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line @yrb6285y
Mail unverlive@gmail.com

แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y